آشکارسازهای دودی مطابق استاندارد NFPA72 شعاع 6.43 متر و مطابق استاندارد BS8539 شعاع 7.5 متر را پوشش می دهند.
از آنجا که کار با دایره در جانمایی و برآورد تعداد آشکارساز دودی در فضاهای مختلف مشکل است، با استفاده از ابزار می توانید فضای تحت پوشش آشکارسازهای دودی را بصورت مربع یا مستطیل مطابق استانداردهای NFPA و BS شبیه سازی کنید.

طول يك ضلع (کمتر از 15 متر):مطالعه راهنمای کامل این ابزار


سایر ابزارهای آنلاین